کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

کار ...

            

                   

     

        

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩٢