کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

مستاصل ...

          

                  

      

       

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩٢