کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

بس ...

            

                      

     

          

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٢