کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

نامتجانس ...

       

             

        

         

(عکس از بابک فتح الهی)

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٢