کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

خطر ...

        

              

       

         

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٢