کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

آسان ...

        

              

          

            

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٢