کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

آیت ...

        

          

       

             

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۳ اسفند ۱۳٩٢