کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

بی آغوش ...

         

                  

     

       

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۳ اسفند ۱۳٩٢