کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

رنگ ...

         

                 

         

        

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۳ اسفند ۱۳٩٢