کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

سکوت ...

                 

         

        

       

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩٢