کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

حرف ...

          

                 

     

        

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩٢