کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

برف ...

           

            

           

        

(عکس از George Hodan)

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩٢