کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

آغوش ...

                    

                     

        

       

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩٢