کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

کم ...

         

             

           

         

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩٢