کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

درد ...

              

                      

         

      

(عکس از Benoit Courti)

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩٢