کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

پیغمبر ...

          

             

         

   


(عکس از Erwin Blumenfeld )

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩٢