کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

سنگ ...

              

                    

     

          

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٧ بهمن ۱۳٩٢