کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

تاریکی ...

        

                 

        

              

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۳٠ دی ۱۳٩٢