کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

معنا ...

           

           

       

           

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٢ دی ۱۳٩٢