کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

معرکه ...

         

               

         

        

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٢ دی ۱۳٩٢