کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

دریغ ...

         

                

     

        

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٢ دی ۱۳٩٢