کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

طاقت ...

                    

                         

       

        

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٢ دی ۱۳٩٢