کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

گذشته ...

          

                      

         

          

(عکس از  Pradeep Sanyal)

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٢ دی ۱۳٩٢