کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

عجیب ...

          

                         

                    

         

(عکس از Alexandru Ionita)

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٢ دی ۱۳٩٢