کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

قصد ...

          

                      

         

               

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩٢