کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

ویران ...

           

                        

      

      

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٢