کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

ناامیدی ...

       

            

        

         

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٢