کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

گم ...

             

            

       

       

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٢