کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

منتظر ...

            

                 

          

                  

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٢