کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

افتاده ...

                 

               

       

        

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٢