کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

انتظار ...

          

             

       

        

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٢