کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

همبستر ...

        

           

        

      

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٢