کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

گم گشته ...

        

         

      

        

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٦ آذر ۱۳٩٢