کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

اراجیف ...

       

        

         

    

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٦ آذر ۱۳٩٢