کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

آب و آتش ....

         

               

               

      

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٦ آذر ۱۳٩٢