کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

نم نم ...

        

                      

       

       

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٦ آذر ۱۳٩٢