کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

دیوار ...

       

        

                            

                   

              

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٢