کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

قنوت ...

         

      

              

            

 عکس از  Con Tanasiuk 

 

،   

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩۳