کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

درمان ...

               

                       

 

        

(منبع عکس مشخص نبود)          

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٩ مهر ۱۳٩۳


خیالباف ...

    

      

   

   

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٧ مهر ۱۳٩۳


تقصیر ...

    

      

    

   

(عکس از Hegel Jorge )

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٧ مهر ۱۳٩۳


مشق ...

      

       

    

    

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٧ مهر ۱۳٩۳


حقیقت ...

     

         

    

     

(عکس از Mirjam Appelhof )

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٧ مهر ۱۳٩۳


بهار ...

    

          

 

    

   

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٧ مهر ۱۳٩۳


شاهد ...

     

         

           

     

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٧ مهر ۱۳٩۳


شراب ...

        

           

             

    

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٧ مهر ۱۳٩۳


کاش ...

      

       

   

   

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٧ مهر ۱۳٩۳


نشکستنی ...

    

              

       

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٧ مهر ۱۳٩۳