کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

دیر ...

       

     

      

    

        

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩۳


عجیب ...

         

             

     

            

       

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩۳


بی قرار ...

       

             

     

   

         

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩۳


اعجاز ...

         

                 

         

                      

      

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩۳