کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

تو ...

         

            

    

          

(منبع عکش مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۳


خالی ...

         

              

          

          

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۳


قبله ...

          

                      

        

       

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۳