کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

نوبر ...

         

                 

        

          

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩۳


التماس ...

       

                       

      

       

(عکس از Noura)

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩۳


غربت ...

             

                

          

       

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩۳


اگر ...

         

                     

        

       

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩۳


جز تو ...

         

               

        

       

(عکس از Dell Boyy )

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩۳


شاید ...

          

             

       

      

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩۳


دیر و دور ...

       

             

          

      

(عکس از Marty Hadding)

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩۳


تاریک ...

               

              

     

      

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩۳


بهار ...

        

              

      

         

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩۳


صبر ...

        

           

     

     

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩۳


پوسه ...

       

       

    

   

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩۳


نشان ...

         

          

        

    

        

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩۳