کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

بهار ...

          

         

     

             

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩٢


شب و روز ...

              

               

        

             

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩٢


قصد ...

          

                      

         

               

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩٢


هندسه ...

                    

                     

           

            

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٢


ویران ...

           

                        

      

      

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٢


ناامیدی ...

       

            

        

         

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٢


گم ...

             

            

       

       

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٢


منتظر ...

            

                 

          

                  

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٢


افتاده ...

                 

               

       

        

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٢


انتظار ...

          

             

       

        

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٢


آتش ...

          

                  

             

                       

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٢


همبستر ...

        

           

        

      

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٢


اتّفاق ...

            

             

        

     

(عکس از Manuel Álvarez Bravo)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٦ آذر ۱۳٩٢


گم گشته ...

        

         

      

        

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٦ آذر ۱۳٩٢


اراجیف ...

       

        

         

    

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٦ آذر ۱۳٩٢


آب و آتش ....

         

               

               

      

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٦ آذر ۱۳٩٢


نم نم ...

        

                      

       

       

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٦ آذر ۱۳٩٢