کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

خواب ...

        

         

        

       

(منبع عکس مشخص نبود)         

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۳٠ آبان ۱۳٩٢


ماه ...

         

           

      

      

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢۸ آبان ۱۳٩٢


نامه ...

           

                

      

      

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢۸ آبان ۱۳٩٢


بو ...

            

          

       

   

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢٧ آبان ۱۳٩٢


بند ...

        

        

       

       

(عکس از Jamie Ibarra)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢٧ آبان ۱۳٩٢


نا ...

        

        

           

        

(عکس از pawel matys)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢٧ آبان ۱۳٩٢


عمر ...

        

        

       

      

(عکس از Petr Lett )

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢٧ آبان ۱۳٩٢


همراه ...

           

          

      

        

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢٧ آبان ۱۳٩٢


حرف ِ حساب ...

          

                 

      

   

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢٧ آبان ۱۳٩٢


هجوم ...

          

              

        

      

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٢


ناچار ...

        

         

       

       

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٢


گیسو ...

        

         

       

       

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٢


سیلی ...

           

                 

        

           

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٢


واژه ...

          

          

       

       

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳٩٢


همیشه ...

          

           

        

     

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳٩٢


کاش ...

         

           

        

       

(عکس از Derlevi)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳٩٢


کمتر ...

        

         

              

  

(عکس از Sureeyapon Sri-ampai)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳٩٢


گرم ...

        

             

   

      

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳٩٢


جاده ...

         

            

         

      

         

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳٩٢


نزدیک ...

              

                

         

      

(عکس از  Tasos Fotakis )

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٧ آبان ۱۳٩٢


داغ ...

          

         

        

         

(عکس از Benoit Courti )

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٧ آبان ۱۳٩٢


درد ...

         

          

        

         

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٧ آبان ۱۳٩٢


من ...

          

             

         

             

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٧ آبان ۱۳٩٢


زیاد ...

          

                 

        

          

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱ آبان ۱۳٩٢


سرسپرده ...

        

                 

        

         

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱ آبان ۱۳٩٢