کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

خالی ...

        

               

         

                   

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢٩ مهر ۱۳٩٢


قامت ...

            

                    

         

         

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢٩ مهر ۱۳٩٢


جان ...

                       

           

            

      

(عکس از Federica Santolamazza )

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٧ مهر ۱۳٩٢


غایت ...

         

          

       

        

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٧ مهر ۱۳٩٢


شانه ...

      

        

          

          

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩٢


بی چاره ...

         

             

         

          

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩٢


دیر ...

            

               

            

          

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٢


کوچه ...

               

                  

       

 

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٢


دلتنگ ...

         

        

                

        

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٢


کم ...

           

                      

           

     

(عکس از Meyer Felix )

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٢


گلزار ...

           

               

            

 

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٢


ریشه ...

        

                    

        

                

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٢


پرنده ...

           

          

          

                        

(عکس از وحید تیلکی)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٢


دور ...

           

                  

                      

       

(عکس از John Bodin )

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢


تخت ...

          

                            

          

                  

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢


سرکوب ...

       

          

         

    

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۳ مهر ۱۳٩٢


حیف ...

            

          

        

          

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۳ مهر ۱۳٩٢


تقصیر ...

       

                

        

             

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۳ مهر ۱۳٩٢