کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

مهر ...

          

           

         

      

عکس از Uwe Eischens

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳٩٢


دلتنگی ...

                 

              

          

          

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳٩٢


تنهائی ...

        

           

           

             

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩٢


رفتن ...

         

         

         

      

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩٢


بیراهه ...

          

               

      

       

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩٢


جبر ...

            

            

         

 

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٢


پائیز ...

   

      

      

  

(عکس از Gogozeyo)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٢


انتظار ...

        

        

       

      

(عکس از Selin Geniş )

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٢


بُغض ...

          

               

        

              

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٧ شهریور ۱۳٩٢


شب ...

         

              

       

        

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٧ شهریور ۱۳٩٢


دورتر ...

        

       

         

   

(عکس از Denis Olivier )

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٢


غم ...

        

           

          

         

  (خط از استاد شیخ محمدی)

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٢


خیال ...

      

       

     

        

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩٢


امّا ...

       

         

           

       

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩٢


پهلوان ...

        

      

       

            

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٩ شهریور ۱۳٩٢


قاصدک ...

          

            

     

               

عکس از Andrew S Gibson

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٧ شهریور ۱۳٩٢


تعریف ...

           

             

           

  

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٥ شهریور ۱۳٩٢


نیست ...

         

                     

       

   

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٥ شهریور ۱۳٩٢


آشنا ...

        

         

      

   

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٤ شهریور ۱۳٩٢


هوس ...

                 

                  

      

        

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٤ شهریور ۱۳٩٢