کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

عطر ...

        

        

       

            

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٢


پرواز ...

        

                  

      

         

(عکس از امیر جعفری)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٢


ذکر ...

    

        

         

           

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩٢


فاصله ...

          

         

            

            

(عکس از هیچکده)

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩٢


قرار ...

    

      

         

            

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢٥ امرداد ۱۳٩٢


پریشانی ...

     

           

      

           

(عکس از Mark Slagowski)

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢٥ امرداد ۱۳٩٢


زخم ...

     

             

  

                

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢٥ امرداد ۱۳٩٢


حسرت ...

         

              

          

       

(عکس از AJ Baxter)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩٢


دیوانه ...

          

        

          

          

  ( عکس از خانم مینا )

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩٢


مرز ...

          

          

         

                   

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩٢


محبّت ...

         

                

           

             

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱۸ امرداد ۱۳٩٢


عید ...

           

                     

        

           

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٢


درس ...

              

         

        

                     

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩٢


معرفت ...

         

      

           

            

            

(عکس از بث اکرمن)

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٢


سکوت ...

                  

            

               

                  

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٢


شاید ...

        

 

      

            

                 

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٢


خوب ها بد ها ...

           

 

       

             

                   

(منبع عکس مشخص نیود)

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٢


دیوار ...

       

        

                            

                   

              

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٢


قصّه ...

 

              

                   

                   

                                      

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٢


قیامت ...

          

               

         

             

               

                 

(منیع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢


چاره ...

          

           

           

                

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢


آرزو ...

               


            

             

        

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢


ترس ...

     


        

           

            

             

 (منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۸ امرداد ۱۳٩٢


یک دو سه ...

               

                  

               

                    

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٧ امرداد ۱۳٩٢


ناگزیر ...

                    


                  

            

            

               

( منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٧ امرداد ۱۳٩٢


مُزدور ...

             

               

                          


         

              

               

             

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٧ امرداد ۱۳٩٢