کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

ماه تاب ...

         

           

     

        

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٢


کفش ...

                

                   

       

    

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٢


کار ...

            

                   

     

        

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩٢


مستاصل ...

          

                  

      

       

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩٢


زمستان ...

            

                

      

                

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩٢


بُردن ...

           

               

        

                

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩٢


بیش ...

         

                

     

         

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩٢


شمیم ...

            

                   

       

              

(عکس از Dona Yamazaki)

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩٢


حرف ...

           

                            

          

              

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩٢


سنگ ِ صبور ...

                

                       

      

                

(عکس از John Batho )

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩٢


دور ...

       

              

       

        

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩٢


اذان ...

            

               

           

              

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩٢


بس ...

            

                      

     

          

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٢


نامتجانس ...

       

             

        

         

(عکس از بابک فتح الهی)

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٢


خطر ...

        

              

       

         

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٢


آسان ...

        

              

          

            

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٢


آیت ...

        

          

       

             

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۳ اسفند ۱۳٩٢


بی آغوش ...

         

                  

     

       

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۳ اسفند ۱۳٩٢


رنگ ...

         

                 

         

        

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۳ اسفند ۱۳٩٢