کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

کاش ...

                       

                        

       

        

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩٢


سکوت ...

                 

         

        

       

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩٢


سر در گم ...

              

                           

                      

         

(عکس از Erwin Blumenfeld)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩٢


حرف ...

          

                 

     

        

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩٢


برف ...

           

            

           

        

(عکس از George Hodan)

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩٢


آغوش ...

                    

                     

        

       

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩٢


کم ...

         

             

           

         

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩٢


درد ...

              

                      

         

      

(عکس از Benoit Courti)

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩٢


پیغمبر ...

          

             

         

   


(عکس از Erwin Blumenfeld )

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩٢


سنگ ...

              

                    

     

          

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٧ بهمن ۱۳٩٢


غرق ...

         

              

        

       

(عکس از Alain Laboile)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٧ بهمن ۱۳٩٢


دیر و زود ...

          

               

      

       

          

           

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢ بهمن ۱۳٩٢


پیر ...

            

                

             

       

                  

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢ بهمن ۱۳٩٢