کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

مُعجزه ...

           

          

       

         

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۳٠ دی ۱۳٩٢


تاریکی ...

        

                 

        

              

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۳٠ دی ۱۳٩٢


نام ...

         

               

      

            

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢


خواب ...

         

             

      

          

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢


دست ...

             

                   

           

        

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢


مقصد ...

           

                   

           

             

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢


قرار ...

         

            

       

       

(عکس از pawel matys)

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱٧ دی ۱۳٩٢


باش ...

         

             

       

         

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱٧ دی ۱۳٩٢


شباهت ...

           

            

        

       

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱٧ دی ۱۳٩٢


تلفن ...

          

              

       

       

(عکس از Andrew GW)

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱٧ دی ۱۳٩٢


معنا ...

           

           

       

           

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٢ دی ۱۳٩٢


معرکه ...

         

               

         

        

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٢ دی ۱۳٩٢


دریغ ...

         

                

     

        

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٢ دی ۱۳٩٢


طاقت ...

                    

                         

       

        

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٢ دی ۱۳٩٢


گذشته ...

          

                      

         

          

(عکس از  Pradeep Sanyal)

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٢ دی ۱۳٩٢


عجیب ...

          

                         

                    

         

(عکس از Alexandru Ionita)

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٢ دی ۱۳٩٢